احداث و رسیدگی به گلخانه همیشه با مسائل متفاوتی همراه بوده است. میزان بهره وری از گلخانه به مقدار هزینه و فناوری مورد استفاده شما بستگی دارد، به همین دلیل این اصول از اهمیت زیادی برخوردار هستند. بسیاری از سرپرستان گلخانه در پی یافتن روش های جدیدی برای کنترل و مدیریت آن هستند. همانگونه که مطلع هستید هر گونه نوآوری خردمندانه ای قادر به سودآوری بالایی است. به همین علت آشنایی با این سیستم مسئله بسیار با اهمیتی خواهد بود.

نوشتن دیدگاه